SECURITY TECHNOLOGY TRANSFORMATION 2018

Share

Loading

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

SECURITY TECHNOLOGY TRANSFORMATION 2018
งานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย

สืบเนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งานในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกด้าน ทั้งปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และบนโลกอินเทอร์เน็ต การก่อการร้าย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์แยกแยะวัตถุและบันทึกเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ได้

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้จัดงานสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย

โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • วัตถุประสงค์
  – เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบันอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  – สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการดูแลและบริการประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายของภาครัฐ ในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City
  – เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล (ไทยแลนด์ 4.0) ด้วยความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย
 • กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
  – ตำรวจ ทหาร กรมการขนส่งทางบก อปท ปภ เจ้าหน้าที่ด้านระบบรักษาความปลอดภัยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ด้านไอทีเทคโนโลยี หน่วยงานและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย
  – กลุ่มผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ
  – นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน

 1. การแสดงสุดยอดเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ ( The Ultimate Intelligent Security Technology and Network Solutions )
 2. การแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิจัยของไทยที่พร้อมนำไปใช้งาน
 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์
 4. การสัมมนาเชิงวิชาการจากนักวิชาการและนักวิจัย
 5. การสัมมนาเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ โดยวิศวกรและผู้เชียวชาญจากตัวแทนบริษัทชั้นนำภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. การอบรมหลักสูตร Security Systems Solutions
 7. การอบรมและอธิบายเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของภาครัฐ
 8. แนะนำเทคนิควิธีดูแลและช่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เทคโนโลยีที่เข้าร่วมแสดง

 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากนักวิชาการและนักวิจัยคนไทย
 2. เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และบนโลกอินเทอร์เน็ต
 3. เทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 4. เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 5. ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ และห้องคอนโทรลรูม
 6. ระบบการจัดเก็บข้อมูล
 7. Network Solution Systems

วัน เวลา สถานที่จัดงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

QR-STT18
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ติดต่อเรา บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

ติดต่อเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยี                       ติดต่อเข้าร่วมงานสัมมนาและเข้าชมงาน
คุณธัญญา  บุญรองเรือง                                 
โทร: 086 9843245                                       โทร 02-054 7755  โทรสาร 02-054 7756

Email: thunya.b@gmail.com                     Email: ssm.infomagazine@gmail.com