รวมพลคนกู้ภัยนครชัยบุรินทร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพกู้ภัยภาครัฐและภาคประชาชน

Share

Loading

15 มีนาคม 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2561” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกู้ภัย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

กู้ภัย

ในโครงการนี้จะมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการกู้ภัย 9 ฐานปฏิบัติการ โดยจำลองวิธีการกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักกู้ภัยทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวได้น้อมนำหลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินโครงการรวมพลคนกู้ภัย เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับเครือข่ายต่างๆ รับฟังความคิดเห็น สร้างความร่วมมือในการทำงานในระดับพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมถึงนำนโยบายรัฐบาล “ประชารัฐ” มาขับเคลื่อนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคีพัฒนาทักษะความสามารถ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด

กู้ภัย1

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการช่วยเหลือประชาชนจากภัยวิบัติต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม วาตภัย ต่างๆ ล้วนต้องอาศัยอาสาสมัครเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดเกิดเหตุ หากได้ทำการซักซ้อมทำความเข้าใจกัน การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ก็จะราบรื่นบรรลุเป้าหมายได้

สำหรับปีนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปี ไม่เฉพาะในเขตตัวเมืองเท่านั้น แต่พื้นที่โดยรอบเขตเมืองต่างประสบปัญหาน้ำท่วม หากมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย วางแผนการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยหรือสั้นที่สุด

ในปีนี้จะมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในงานกู้ภัยเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการช่วยชีวิตประชาชน เช่น โดรน ชุดผจญเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เป็นต้น

กู้ภัย6 กู้ภัย7