AtlasIED Thailand ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเตือนภัยด้วยเสียงประกาศ

Share

Loading

ไทยแลนด์ 4.0 คือเป็นนโยบายสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนกระแสของโลกยุคใหม่ภายใต้คำจำกัดความว่า Internet of Things(Iot)ซึ่งโลกกำลังผันผ่านจากยุค Analog สู่ Digital ในทุกแง่มุม ซึ่งมีปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาในทุกภาคส่วน คือการที่เทคโนโลยีเก่ากำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่า โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระแสที่มิอาจต้านทานได้ โดยการจะก้าวเข้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะวิสัยทัศน์ นโยบาย และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะต้องสอดคล้องไปด้วยกัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนให้องค์กรของภาครัฐประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

AtlasIED ผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านระบบเสียง

Mr.John Ivey President/CEO Atlas Sound/AtlasIED/MTX AUDIO Mitek Communication

AtlasIED

AtlasIED คือผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเตือนภัยด้วยเสียงประกาศ โดยเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี POE Speaker ซึ่งเป็นลำโพงที่ส่งสัญญาณเสียงผ่านสาย LAN โดยถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะประสานสอดรับกับกระแส Internet of Things (Iot) ได้อย่างสมบูรณ์

AtlasIED เป็นกลุ่มบริษัทในเครือของ Mitek Communication ซึ่ง Mitek มีธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกได้แก่ การทำ OEM ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกหลากหลายแบรนด์ เช่น Harley Davidson,General Motors Company,FORD เป็นต้น และในส่วนที่สองจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ยี่ห้อ MTX ซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเอง โดยแบรนด์นี้ได้วางขายในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว และในส่วนที่สามถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด ก็คือ AtlasIED ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีด้านระบบเสียง ระบบประกาศ และระบบการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ของเรา”

AtlasIED AtlasIED เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า POE Speaker ซึ่งเป็นลำโพงที่ใช้สาย LAN ซึ่งแตกต่างจากลำโพงปกติที่จะใช้สายสัญญาณเสียงทั่วไป เพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึง Internet of Things (IoT) จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงระบบ network “ซึ่งเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่รองรับตรงนี้อยู่แล้ว เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารด้ายเสียงให้ก้าวไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นการสร้างอนาคตร่วมกันในยุค Internet of Things(Iot) ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า POE Speaker”

AtlasIED เติมเต็มระบบการเตือนภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

คุณจักรพันธ์ ศักดิ์ศิริ ผู้จัดการทั่วไป AtlasIED Thailand

AtlasIED

“ระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของหน่วยงานราชการโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ยังอยู่ในระบบเก่า คือเป็นระบบ RF ซึ่งความชัดและความเสถียรมีน้อยกว่าระบบอินเตอร์เน็ตเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของ AtlasIED จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการในระบบเสียงตามสาย ที่เป็น POE และรองรับเทคโนโลยีในอนาคตด้วย”

“สำหรับไทยแลนด์ 4.0 AtlasIED จะมุ่งโฟกัสไปข้อที่ 4 คือในเรื่องของเกษตรกรรม เพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรรม ซึ่งการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางลงไปจนถึงในระดับหมู่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยก็คืออยากให้ทุกหมู่บ้านมีระบบเสียงตามสายโดยเป็นเรื่องระบบ IP ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการกระจายข่าวสารเป็นอย่างมาก เพราะการทำให้ระบบ IP สามารถเข้าถึงในระดับหมู่บ้านได้ จะทำให้เกิดระบบ Network ซึ่งจะเป็นเหมือนใยแมงมุมที่สามารถถักทอกันไปได้เรื่อย ๆ ผ่าน PV สวิทช์ซึ่งจะก่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว ซึ่งความรวดเร็วทันสถานการณ์ถือว่ามีความจำเป็นในสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกแง่มุม รวมไปถึงในด้านการเตือนภัยต่าง ๆ ด้วย เช่น สึนามิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้”

ระบบ Network คือสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในยุคดิจิตอล

คุณกันตพัฒน์ ชัยศักติธรรม ผู้จัดการอาวุโส บริษัท One Consulting

AtlasIED

One Consulting เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IP ทั้งหมดโดยได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ถือเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

“ตอนนี้ผมมองว่าโลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุคดิจิตอล ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีระบบ Network จึงมีความสำคัญอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเทคโนโลยี POE Speaker ของ AtlasIED ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณผ่านระบบ Network จึงถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเข้ามาเติมเต็มเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังถือเป็นการยกระดับเทคโนโลยีการเตือนภัยของประเทศไทยให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในมาตรฐานระดับสากล”

Atlas IED Logo 4CAtlasIED