Smart City Thailand 2017
คู่มือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Share

click-icon Application form :  Corporate Data ลงข้อมูลองค์กร ได้ฟรี..ในหนังสือ click-icon
Smart City Thailand 2017 คู่มือพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย Smart City ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society : MDE) ได้เดินหน้าผลักดันให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ทำให้เมืองเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น Smart City โดยเป้าหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตและก้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การทำ Smart City ได้นั้นมีหลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญคือต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ แล้วร่วมกันออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดกับท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายแผนพัฒนาประเทศของภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่ท้องถิ่นจึงได้จัดทำหนังสือ จึงได้จัดทำหนังสือ Smart City Thailand 2017” เพื่อเป็นคู่มือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการเผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการ ผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ

โดยคณะผู้จัดทำหนังสือ “Smart City Thailand 2017” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของท่านผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจทางด้าน Smart City และนำข้อมูลความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ


- Theme : หนังสือคู่มือพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- วัตถุประสงค์การจัดทำ

1.เผยแพร่สาระความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน Smart City
2.เผยแพร่ข่าวสารในแวดวง Smart City
3.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเป็นกลาง สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาหาข้อมูล นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.นำเสนอตัวอย่างโครงการ Smart City ของภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอด หรือปรับใช้กับโครงการ Smart City อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ Smart City เพื่อการพัฒนาและยกระดับ Smart City ในประเทศไทย ตามนโยบายของภาครัฐ
6.เพิ่มความเข้าใจในโครงการ Smart City อันนำไปสู่ความคิดริเริ่มโครงการ Smart City ในท้องถิ่น


***** เราคาดหวังและมั่นใจว่าการแจกจ่ายหนังสือเล่มนี้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานผู้ที่ต้องการความรู้และสนใจเทคโนโลยี SMART CITY เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้ หาข้อมูลสามารถต่อยอดและเติมเต็มในส่วนที่ต้องการหรือจุดประกายความคิดริเริ่มโครงการ Smart City ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

***** ทั้งนี้เรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มิใช่เรื่องที่คิดแล้วหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปแต่ต้องทำความเข้าใจและศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็น “คู่มือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม” สำหรับทุกคน ทุกท้องถิ่น ทุกหน่วยงาน (หนังสือเล่มนี้ไม่แบ่งค่าย ไม่แบ่งฝ่าย สามารถลงข้อมูลของบริษัท หน่วยงาน และองค์กร ในหนังสือเล่มนี้ได้ฟรี)


click-icon Application form :  Corporate Data ลงข้อมูลองค์กร ได้ฟรี..ในหนังสือ click-icon
Smart City Thailand 2017 คู่มือพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม