การวางระบบเครือข่ายพื้นฐานที่ดีคือสิ่งที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจ

Share

Loading

ในโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ทุกๆวินาทีที่ผ่านไปจะมีข้อมูลจำนวนมหาศาลหลั่งไหลถ่ายเทไปมาอยู่ตลอดเวลาจากทั่วทุกมุมโลก เสมือนหนึ่งว่าโลกใบนี้ได้เชื่อมโยงเข้าถึงกันในทุกหนทุกแห่ง เทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดย Network Infrastructure ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลแบบใยแมงมุม

network-infrastructure

Network Infrastructure คือ โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน ที่ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สายสัญญาณและแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายพื้นฐานนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลระหว่างจุด เพื่อรองรับข้อมูลดิจิทัลที่ส่งผ่านไปยังปลายทาง ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร ภาพถ่าย ระบบเสียง ระบบโทรศัพท์

หรือแม้แต่การส่งข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ขององค์กรหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงในการทำงาน เช่น การประชุม Video Conference แบบความละเอียดสูง (HD: High Definition) หรือการโทรศัพท์ระหว่างหน่วยงานแบบไม่มีเสียงรบกวน หรือกระทั่งการส่งผ่านไฟล์ปริมาณมากระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่

ในหน่วยงานขนาดใหญ่ ระบบ Network Infrastructure ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรนับเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยตรง เพราะระบบ Network Infrastructure ที่ดีจะช่วยให้การประสานงานระหว่างบุคคลหรือระหว่างแผนกให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียบรรยากาศในการทำงาน

network

 

ซึ่งการวางโครงสร้างของระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของอุปกรณ์และมีความเข้าใจในระบบอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถบอกถึงแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นการวางระบบเครือข่ายพื้นฐานที่ดี คือสิ่งที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจเป็นลำดับแรกเพื่อให้การสื่อสารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

การวางระบบ Network Infrastructure ที่ดีนั้น จะต้องคำนึงถึงความสามารถในควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการที่เกิดขึ้นจริง สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบแบบแผนและมีศักยภาพสูงสุดในการใช้งาน ทั้งยังต้องสามารถรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคตได้อีกด้วย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาอันเนื่องมาจากการลงทุนซ้ำซ้อนในภายหลัง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.tcs.co.th
www.nca-group.net
www.mediahunter.com
www.invent.bh
www.danthermcooling.com
www.sbi.srijanbhumi.com
www.integralsg.com