โครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

Share

Loading

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังจะพบว่าประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอับดับแรก

tachit-img

จากรายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพและจากข้อมูลของธนาคารโลก (world bank) ที่ทำการเก็บข้อมูลจากองค์กรธุรกิจทั่วโลกประมาณ 130,000 แห่ง จาก 135 ประเทศ พบว่าธุรกิจในประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ คิดเป็น 38.8% จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยขาดแคลนแรงงานคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยทิ้งห่างอันดับสองคือมาเลเซีย (20.2%) เกือบเท่าตัว ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานแรงงานจึงเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวทั้งในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และรับออกแบบติดตั้ง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมี คุณ สมชาย ประจักษ์สูตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าว คุณสมชชาย

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กล่าวว่า “คนไทยมีความเป็นช่างอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว เรียกได้ว่าความสามารถด้านงานช่าง เราไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างประเทศ ช่างฝีมือของไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับโลก แต่ปัญหาสำคัญของช่างในประเทศไทยก็คือการขาดมาตรฐาน ซึ่งหากแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานได้ก็จะแก้ปัญหาอื่นๆ ได้”

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ขึ้นโดยได้ลงนามให้ความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพของประเทศอย่างเป็นทางการโดยทาง บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 1,150 คน อีกทั้งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 850,000 บาท

นอกจากในด้านของงบประมาณและอุปกรณ์แล้ว บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ยังสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ โดยเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง

“เมื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้จบหลักสูตรและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก็จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะออกใบรับรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยช่างกล้องวงจรปิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ก็จะสามารถนำใบรับรองมาตรฐานไปแสดงต่อผู้ว่าจ้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้” สอดคล้องกับการเปิด AEC ในปัจจุบัน ซึ่งใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

626

ณ ขณะนี้ ได้มีการเปิดอบรมไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม โดยมีการสมัครเข้าฝึกอบรมเต็มอัตราในทุกรอบของการจัดกิจกรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและตระหนักในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานช่างกล้องวงจรปิด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต

การสร้างมาตรฐานช่างกล้องวงจรปิดคือผลประโยชน์สำหรับทุกคน

“เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ ผู้คนในสังคมต้องอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และคลิปวีดิโอต่างๆ ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการทางกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้ความต้องการในการใช้กล้องวงจรปิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆ ซึ่งเทียบเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้” คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กล่าว

เมื่อมีความต้องการใช้กล้องวงจรปิดมากขึ้น ความต้องการช่างกล้องวงจรปิดก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย เป็นเหตุให้ช่างจำนวนมากสายงานอื่น เช่น ช่างดาวเทียม ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามารองรับความต้องการของผู้บริโภคในจุดนี้ และจากปัญหาที่ผ่านมาพบว่า “ช่างที่ไม่ได้เป็นช่างกล้องวงจรปิดในสายงานโดยตรง จะไม่มีความชำนาญในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ดังนั้นหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำให้เกิดมาตรฐานช่างกล้องวงจรปิดได้ ก็จะเกิดผลดีทั้งผู้บริโภค รวมทั้งในส่วนของช่างเองก็จะได้รับประโยชน์ด้วย” ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย อุปกรณ์จะถูกติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักการ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลัง เช่น ไฟไหม้ ภาพไม่ชัด และอีกเรื่องที่สำคัญคือ การที่มีข้อบ่งชี้ว่าช่างคนนี้เป็นช่างจริง ๆ ไว้ใจได้ และไม่ใช่มิจฉาชีพแฝงตัวมา

588

“ในเรื่องของราคาค่าบริการติดตั้งก็จะต้องมีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีมาตรฐานในด้านราคาว่าอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งอัตราค่าบริการของช่างแต่ละคนจะแตกต่างกันตามความพอใจ จนบางครั้งก็เกิดปัญหาเรื่องราคาที่ไม่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะสามารถนำมาขยายผลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าบริการได้ เพราะมันหมายถึงความชำนาญของช่างคนนั้นว่าอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 เมื่อความชำนาญไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าบริการก็จะต่างกันด้วย”

จากประเด็นดังกล่าวนี้ จะทำให้อัตราค่าบริการสูงขึ้นตามความสามารถของช่างผู้ให้บริการ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นแรงงานคุณภาพซึ่งตลาดแรงงานกำลังขาดแคลน และในส่วนของผู้บริโภคเองก็มั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกโก่งราคาแน่นอน เพราะมีมาตรฐานมาเป็นตัวกำหนด อีกทั้งเนื้องานที่ได้ก็ยังมีคุณภาพตามมาตรฐาน

“นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะยกระดับ เพราะจริง ๆ แล้วช่างที่ยังไม่เก่ง เขาก็มีเจตนาดี แต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมในทักษะบางอย่าง ซึ่งทางเราก็จะสอนให้ นำสิ่งดี ๆ มอบให้ ได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญโดยตรง แล้วผลสุดท้าย ทุกคนจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นการพัฒนาวงการกล้องวงจรปิดในประเทศไทยอันก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง” คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กล่าว

cover_digitalfocus-web

 

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด

2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel : 66 (0) 2733-9071

Fax: 66 (0) 2733-9075

Email : sales@digitalfogus.co.th