Chiang Mai Smart City for All งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Share

Loading

Chiang Mai Smart City for All
เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะเพื่อทุกคน
งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ
พร้อมด้วยกิจกรรมดี ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ ดีป้า
 • แนะนำการเขียนโครงการเมืองอัจฉริยะ
 • แนะนำการใช้แพลตข้อมูลเมือง (City Data Platform) 
 • แนะนำการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้กับเมืองให้เหมาะกับท้องถิ่น
 • นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
HIGHLIGHT

***** แนะนำการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ หรือตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
***** การแสดงนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาท้องถิ่นที่นำไปใช้กับเมืองอัจฉรยะได้จริง
*****Training Course Solar Energy หลักสูตรการอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอทิตย์>>> ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 1. สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะทั้งโครงสร้างและแนะนำการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ หรือตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 2. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริง
 3. เพื่อส่งสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 4. เพื่อช่วยลดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพงานของโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 5. ยกระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นด้านเมืองอัจฉริยะ
 6. เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม
สถานที่จัดงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 8 จังหวัดใกล้เคียง

เชียงใหม่ / แม่ฮ่องสอน / ลำปาง / ลำพูน / เชียงราย / แพร่ / พเยา / น่าน 
วันที่ 26-27 กันยายน  จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 08.00-15.30 น.

 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ
TECHNOLOGY AND INNOVATION SHOWCASE
 
 
Smart Living & Safety เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 • เมืองน่าอยู่ มีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 • ลดการเข้ารักษาโรงพยาบาล ของคนในพื้นที่
 • เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยอาชญากรรม
 
 
Smart Economy
เศรษฐกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีช่วยธุรกิจ 
 • นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวการทำธุรกิจ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มช่องทางการค้าการทำธุรกิจให้กับประชาชน เช่น เกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวอัจฉริยะ
 
 
Smart People
ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้
 • เมืองที่ส่งเสริมการเรียนให้กับประชาชน เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่องส่งเสริม
  ด้านอาชีพ การทำงาน (Digital literacy)
 • เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ เช่น มีอินเตอร์เน็ตสาธารณะ
 • ลดการเลื่อมล้ำด้านการศึกษาของคนในพื้นที่ เช่น ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงด้านการศึกษา
 
 
Smart Energy
เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารการใช้พลังงาน
 • เมืองที่มุ่งเน้นบริหารจัดการพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง
 • ใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy)
  เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยภิบัติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • เมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นเมืองสีเขียว มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่ป่าหรือสวนสาธารณะ
 
 
Smart Governance
ภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวกมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
 • เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
Smart Mobility 
สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • บริหารการจราจร เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 
 
CITY DATA PLATFORM
แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น
 • มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เปิดเผยได้ภายใต้ PDPA
 • Governance ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล
 
 
หน่วยงานและกลุ่มที่เหมาะกับการเข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงาน

 • กล่าวเปิดงานและปฐกถาพิเศษจากผู้บริหารเมือง
 • บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเมืองอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เข้าฟังนำไปออกแบบเมืองอัจฉริยะ
 • แนะนำการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ หรือตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 • แนะนำนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้กับโครงการเมืองอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อม
 • Smart City Showcase เพื่อแนะนำเทคโนโลยีไปใช้กับโครงการเมืองอัจฉริยะ
 • อบรมหลักสูตรการออกแบบระบบกล้องวงจรปิด สเปคไอซีที เพื่อใช้ในโครงการเมืองอัจฉริยะ ด้านเพิ่มความปลอดภัยเฝ้าระวังอาชญากรรม
 • อบรมหลักสูตรผู้ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อโครงการเมืองอัจฉริยะ ด้าน พลังงาน
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Smart City for All 
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

สแกนที่ QR Code หรือ กดลิ้งค์ที่รูปภาพด้านล่าง

 
Smart City for All 
 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

 2. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 3. ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี