Pathum Thani Smart City งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Share

Loading


HIGHLIGHT
 • การบรรยายจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนวัตกรรม การแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 
 • การบรรยายให้ความรู้เพื่อช่วยลดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพงานของโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ทั้งโครงสร้างและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 • แสดงเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการ
PATHUM THANI SMART CITY หรือ ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ

งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดงาน PATHUM THANI SMART CITY หรือ ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ โดยมีบริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม มีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดงานซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะทั้งโครงสร้างและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนวัตกรรม การแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานด้วยกิจกรรม Workshops ระดมความคิดเสนอไอเดีย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณาจารย์นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจ โดยกำหนดการจัดงาน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ห้องเอเวอร์กรีน จังหวัดปทุมธานี

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ทั้งโครงสร้างและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพื่อช่วยลดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพงานของโครงการ


เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะที่เข้าร่วมงานแสดงในงานปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ

1. Smart Living & Safety
 • เมืองน่าอยู่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 • เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม

 • ลดการเข้ารักษาโรงพยาบาลของคนในพื้นที่

 
 
2. Smart People
 • เมืองที่ส่งเสริมการเรียนให้กับประชาชน เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
  เพื่องส่งเสริมด้านอาชีพ การทำงาน (Digital literacy)

 • เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ เช่น มีอินเตอร์เน็ตสาธารณะ

 • ลดการเลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของคนในพื้นที่ เช่น ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
  สถาบันหรือหน่วยงานด้านการศึกษา

 

3. Smart Economy
 • นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

 • เพิ่มช่องทางการค้าการทำธุรกิจให้กับประชาชน เช่น เกษตรอัจฉริยะท่องเที่ยวอัจฉริยะ
  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 
 
4. Smart Energy
 • เมืองที่มุ่งเน้นบริหารจัดการพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง

 • ใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy)
  เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

5. Smart Environment
 • เมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
  เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 • เป็นเมืองสีเขียว มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่ป่าหรือสวนสาธารณะ

 
 
6. Smart Governance
 • เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก
  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

 • เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 
 
7. Smart Mobility
 • เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • การบริหารการจราจร เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น

 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 
 
8. City Data Platform 
 • แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง หรือ City Data Platformและการรักษาความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบ

 1. Data Catalog ที่บอกว่า data ของเมืองอยู่ที่ไหน ใครเป็นคนเก็บ ใครเป็นเจ้าของหน้าตาของข้อมูล

 2. Data Exchange เพราะข้อมูลที่ถูกเก็บไว้คนเดียวไม่ก่อเกิดประโยชน์ ควรจะเปิดเผยได้ (ภายใต้ PDPA)

 3. Governance ก็ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล

 
 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน
 • ผู้บริหารระดับสูง ของท้องถิ่น

 • ผู้แทนเทศบาล และหน่วยงานท้องถิ่น

 • ผู้แทนโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพท้องถิ่น

 • สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมอสังหาริมทรัพย์

 • ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 • ตํารวจ ทหาร หน่วยงานป้องกันและความปลอดภัย

 • โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม

 • โรงแรม และผู้แทนสถานที่ท่องเที่ยว

 • ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น

 • ผู้แทนสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา

 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
Linkลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://forms.gle/pUG4joSnBRsVLLLY8
หรือสแกน QR Code

 ติดต่อสอบถามและประสานงาน
คุณธัญญา บุญรองเรือง
T. 02 0547755     M. 086 9843245
Email: smartcitythailand2021@gmail.com