กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม นวัตกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Share

Loading

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม

นวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์มและนวัตกรรมบริการสำหรับการดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้าง Ecosystem ที่รวบรวมบริการที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการเฝ้าระวัง การบริบาลและการแพทย์ ที่สามารถเข้าถึงปัจเจกบุคคลได้อย่างเหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมการป้องกันเชิงรุกและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ

PRODUCT

1. CAREGIVER & CAREPLAN

ระบบบริหารจัดการการให้บริการบันทึกการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นคือ สามารถมอบหมายเจ้าหน้าที่ได้แบบ One-to-Many และ Many-to-Many เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสุขภาพได้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมการแจ้งเตือนไปยัง Caregiver และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Health Kit Set ที่ได้รับมาตรฐานและการยอมรับในระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถบันทึกค่าสุขภาพลงระบบได้อัตโนมัติ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

แดชบอร์ดค่าสุขภาพ

แดชบอร์ดค่าสุขภาพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูภาพรวมของจำนวนผู้รับบริการ

เฝ้าระวังสุขภาพ

บันทึกประวัติและอาการสุขภาพ แจ้งเตือนค่าสุขภาพที่ผิดปกติไปยัง Caregiver และผู้ดููแลที่เกี่ยวข้อง

รายงานประวัติค่าสุขภาพรายบุคคล

แดชบอร์ดค่าสุขภาพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูภาพรวมของจำนวนผู้รับบริการ

CAREGIVER APP

ระบบแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ Nursing Home, Senior Village, Senior Complex, Long Stay และหน่วยงานสาธารณสุขประจำตำบลและจังหวัด พร้อมชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพ และแอพพลิเคชันสำหรับ Caregive

PRODUCT

II. 24/7 CARE CENTER

ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อได้รับการแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ ระบบ 24/7 Care Center จะระบุตำแหน่งที่ชัดเจน ไม่ว่าจะผังภายในที่พักอาศัยหรือพิกัด GPS และแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ขอความช่วยเหลือมายังหน้า Dashboard เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ก่อนนำส่งความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รองรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ IoT

การแจ้งเตือนจากทุกอุปกรณ์ IoT ที่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือจากผลิตภัณฑ์ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม และแบรนด์อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น Smart Wearable ผ่าน 3G/4G, LoRa เป็นต้น

SMART WATCH

SMART NECKLACE

SOS BUTTON

SOLUTION FOR NURSING HOME

การดูแลสุขภาพ

 • การบริหารจัดการแผนการดูแล และบันทึกกิจกรรมการดูแลผ่าน Mobile Application
 • Data Virtualisation
 • ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
 • รองรับการตั้งค่าแจ้งเตือนข้อมูลสุขภาพแบบรายบุคคล
 • รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องวัดทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องตรวจออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • ระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์สำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ชุดอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และตรวจจับการล้มแบบอัตโนมัติ
POTENTIAL MARKETS

PUBLIC SECTOR

SOLUTIONS FOR PUBLIC SECTOR

อสส./อสม.

การบริหารจัดการแผนการดูแลผ่าน Mobile Application
 • Data Virtualisation
 • ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพพื้นฐานรายบุคคล
 • ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพพื้นฐานแบบองค์รวม
 • ระบบสรุปข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
 • รองรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อมูลสุขภาพแบบองค์รวม และแบบรายบุคคล
 • AIDERY Connect สำหรับการใช้งานในองค์กร
 • การบริหารจัดการแผนการดูแลผ่าน Mobile รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Apple Health & Google Fit
 • รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องวัดทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องตรวจออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
 • รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจสุขภาพแบบองค์รวม (Health Kiosk)
 • รองรับระบบการสร้างแบบสอบถาม และการประมวลผลข้อมูล
 • การปรึกษาสุขภาพผ่านข้อความ โทรด้วยเสียงและโทรด้วยวีดีโอ
SOLUTIONS FOR PUBLIC SECTOR

การดูแลผู้สูงอายุ

 • ระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์สำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ชุดอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และตรวจจับการล้มแบบอัตโนมัติ
 • On-site Installation & Maintenance
 • ระบบการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

ติดต่อสอบถาม: คุณธัญญา บุญรองเรือง

บริษัท กู๊ด อินทิเกรชั่น จำกัด

โทร: 02 054 7755, 086 9843245
Email: thunya.b@gmail.com