SMART CITY ROADSHOW 2021

Share

 15,222 total views

“งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ” โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้งานได้จริง

คลิก ลงทะเบียน
Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ

เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น
 2. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น
 3. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว
 4. เผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น
 5. เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดเป็นรูปธรรม

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน
 • สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน  
 • ผู้อำนวยการกองช่างและสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ผู้อำนวยการคลังและพัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบการเข้าร่วมงานสัมมนา SMART CITY ROADSHOW 2021

1. ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์โควิด 19
2. เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ใบรับรองทางการแพทย์ / แอพหมอพร้อม
3. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานสัมมนา
4. ยินยอมให้มีระบบคัดกรองโดยใช้แบบสอบถามและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อประเมินอาการไข้ ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (ส่งข้อมูลแบบฟอร์มทางออนไลน์)
5. กรณีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือ มีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันงาน ให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม

a. มีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป และ/หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้หน่วยดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ แนะนำให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
b. มีประวัติเดินทางไปยัง /หรือมาจาก /หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง
c. มีบุคคลในครอบครัว ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
d. เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง
e. มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่าย หรือผู้ป่วยยืนยันโรค

สิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้

 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
 เจ้าหน้าที่บริการ และอุปกรณ์สำหรับสืบค้นข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน
 ระบบ Tracking ผู้เข้าร่วมงาน (ไทยชนะ, หมอชนะ)
 จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้อย่างเพียงพอ ในบริเวณที่มีการรวมตัวกัน เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน ห้องสุขา จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบอย่างสม่ำเสมอ
 ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเยอะด้วยแอลกอฮอล์ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์
ห้องน้ำ
 จัดสถานที่ทำกิจกรรมให้มีบริเวณกว้างขวางเพียงพอ การระบายอากาศดี ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด

***ลงทะเบียนแบบคัดกรองออนไลน์ หรือคลิกลิ้งค์: https://forms.gle/yt4RP7sQQD4wQhrV9

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Security Systems Media
นายธัญญา บุญรองเรือง
086-984 3245 , 02 054 7755
Email: thunya.b@gmail.com, thunya@securitysystems.in.th