DORI Standard (2)

Share

 2,791 total views

กล้องแต่ละตัวจะมีค่า DORI โดยสัมพันธ์กับเลนส์ที่ใช้ ส่วนกล้องที่ไม่มีเลนส์ติดมาด้วย ผู้ใช้สามารถเลือกเลนส์ให้ได้ค่า DORI ได้ตามต้องการ ผู้ผลิตบางรายจะระบุค่า DORI ไว้ในเอกสารคุณสมบัติของกล้องเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น

DORI Standard ของกล้อง

ค่า DORI ของกล้องแต่ละตัว กำหนดโดยจากละเอียดของกล้อง (Camera Resolution) และ Lens Angle of View ตัวอย่าง เช่น กล้อง 1080p เมื่อเปลี่ยนเลนส์ ค่าความชัดของภาพก็เปลี่ยนไป 

จากตัวอย่างตารางที่ 1  กล้องชนิด Full HD ความละเอียด 1080p (1920 x 1080) เลนส์ให้ภาพแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกกล้องและเลนส์ได้อย่างตามความต้องการ

การออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วย DORI Standard ตามตัวอย่าง

ภาพแสดงการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(1) ชนิดของกล้อง และความละเอียดของกล้อง (Camera Resolution)

(2) ลักษณะมุมแนวนอน (Horizontal / Top View)

(3) ขนาดความกว้างของภาพตามระยะทาง (Field of View & Object Distance)

(4) ลักษณะของมุมในแนวตั้ง (Vertical / Side View)

(5) แสดงระยะความชัดตามมาตรฐาน DORI (Pixels Density)

(6) ความสูงของกล้อง (Camera Height) (*1)

(7) มุมก้มของกล้อง (Camera Tilt Angle) (*1)

(8) แสดงจุดอับใต้กล้อง (Dead zones)

(*1) ความสูงและมุมก้มของกล้องมีผลต่อภาพ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

ข้อมูลการออกแบบ (Design Data)

(1) ชนิดของกล้อง (Type of Camera) 1080p

(2) ความละเอียดของกล้อง (Camera Resolution) 1920 x 1080       

(3) อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) (*2) 16:9

(4) องศาของเลนส์ในแนวนอน (Horizontal Angle of View) 40 องศา

(5) องศาของเลนส์ในแนวตั้ง (Vertical Angle of View) (*2) 22.5 องศา

(6) ขนาดของภาพ (Field of View)                                 –

(7) ความสูงของกล้อง (Camera Height) โดยประมาณ 3 เมตร

(8) มุมก้มของกล้อง (Camera Tilt Angle) 10 องศา (*3)

(9) ระยะจากกล้องถึงภาพที่ต้องการ (Object Distance) กับความชัดของภาพ (Pixels Density) ตามมาตรฐาน DORI

  1. Identify ระยะ 14 เมตร
  2. Recognize ระยะ 28.6 เมตร
  3. Observe ระยะ 57.7 เมตร
  4. Detect ระยะ 143 เมตร

(*2) ค่ามุมแนวตั้ง (Vertical Angle of View) เปลี่ยนไปตามอัตราส่วนภาพ

(*3) มุมก้มของกล้องสัมพันธ์กับจุดอับใต้กล้อง อาจปรับได้ตามความเหมาะสม มุมก้มไม่ควรน้อยกว่า 30°

กล้อง Full HD 1080p ตัวอย่างมุมมองของภาพจากกล้อง ตามองศาของเลนส์

  • Lens H. AoV 60 องศา ได้ภาพ Identify ที่ระยะ 8.0 เมตร
  • Lens H. AoV 100 องศา ได้ภาพ Identify ที่ระยะ 3.2 เมตร

เนื่องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่มีใช้อย่างแพร่หลาย มีราคาแพง การนำมาใช้ที่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และคุ้มค่าด้วยการออกแบบที่มีมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง