ทักษะแรงงานที่จำเป็นในยุคอุตสาหกรรม 4.0

Share

Loading

อุตสาหกรรม 4.0 นั้น คือการดึงเอาศักยภาพของเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันมาปรับใช้ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระบบการผลิต โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด แต่ถ้าหากเราสังเกตดูดี ๆ จะพบว่าทุกสิ่งกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป ตามความพร้อมของแต่ละประเทศ และแต่ละภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม เราจะไม่กล่าวถึงเรื่องของแรงงานไปไม่ได้ เพราะแรงงานถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมมาทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นในอุตสาหกรรม 4.0 แรงงานที่มีทักษะสอดคล้องไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ และควรจะบ่มเพาะทั้งในแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบ และแรงงานเดิมที่ยังคงทำงานอยู่ โดยทักษะแรงงานที่จำเป็นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่

  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงลึก
  • ทักษะการแยกแยะ และสังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย
  • ทักษะการแก้ไขปัญหา
  • ทักษะความคิดสร้างสรรค์
  • ทักษะการทำงานร่วมกับสังคม
  • ทักษะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

โดยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นองค์กรหลักที่ผลิตทรัพยากรบุคคลป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสถานศึกษาในยุค 4.0 ควรมุ่งที่จะบ่มเพาะแรงงานให้มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ดังนี้

1. ทักษะการเรียนรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต

แรงงานยุคใหม่จะต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีพอ รวมถึงยังต้องมีการเปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งผิดกับแนวคิดหรือทัศนคติแบบเดิม ที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า “พอเรียนจบแล้วก็ออกไปทำงาน” แต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกยุคใหม่การความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวพร้อม ๆ กับการทำงานไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

2. มีความคิดสร้างสรรค์

แรงงานยุคใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ จึงต้องมีการฝึกทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การตั้งคำถาม และการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

3. เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยี

แรงงานยุคใหม่จะต้องมีความคล่องตัวเมื่อทำงานร่วมกันเทคโนโลยี เพื่อสามารถที่จะดึงศักยภาพของเทคโนโลยีออกมาให้ได้มากที่สุด ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่แรงงานยุคใหม่จะขาดไปไม่ได้

4. ทักษะด้านอารมณ์และ Soft Skills

มีแนวโน้มว่าในโลกยุคใหม่นั้นมนุษย์จะมีความเป็นปัจเจกชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดและเติบโตท่ามกลางเทคโนโลยี ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการเข้าสังคม ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์ ถือเป็นทักษะสำคัญของแรงงานอุตสาหกรรม 4.0

จะเห็นได้ว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้นถือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียบกับนานาอารยประเทศ เรื่องของแรงงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญ

บทความเกี่ยวข้อง

– 8 เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรม 4.0
http://www.securitysystems.in.th/2020/10/8-technologies-that-will-come-with-industry-4-0/

– สิงคโปร์มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานล้ำสมัย 1,000 อัตรา เพื่อรองรับความต้องการของโลกยุค 5G
http://www.securitysystems.in.th/2020/10/singapore-developing-1000-modern-workers-for-5g-era/

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.tot.co.th/

เครดิตรูปภาพ
pixabay.com/