กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ “TAXI OK และTAXI VIP”

Share

4

วันนี้ (3ส.ค.) นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ว่า เพื่อการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยและศักยภาพในการเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ บริการดังกล่าวจะเป็นมิติใหม่ของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทย กำหนดมาตรฐานรถแท็กซี่ไทยต้องมีความปลอดภัยทุกคัน ยกระดับปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถติดตามรถ ติดตามตัวคนขับรถได้ทุกคน ทุกคัน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยในการใช้บริการ

1

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลรถแท็กซี่ภายในสังกัด เป็นหน่วยงานกลางระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับรถแท็กซี่ ในการบริหารจัดการการเดินรถและการให้บริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแท็กซี่เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างทั่วถึง โดยติดตาม กำกับ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่างๆ

3

รวมทั้งส่งข้อมูลการเดินทาง หรือความผิดปกติของค่าโดยสาร ไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (DLT TAXI CENTER) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและกำกับ ดูแลศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ และมีระบบจัดอันดับคุณภาพการทำงานของศูนย์ให้บริการข้อมูลรถแท็กซี่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชน โดย ยังมีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น “Taxi OK” บนโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถเรียกใช้บริการรถทุกคันที่อยู่ในสังกัดศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังใช้ในการร้องเรียนการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที