Magazine

SSM

หากกล่าวถึง Smart City ซึ่งถือเป็นกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

ในฉบับนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ที่จะมาบอกเหล่าถึง Smart City ในประเทศไทย และบทบาทการทำงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) รวมถึงการก่อตั้ง Smart City Alliance Thailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน Smart City ในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีข่าวสารและเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าสนใจ ซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมเอามานำเสนอให้กับท่านผู้อ่าน โดยเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามในหน้าถัดไปได้เลยครับ

บรรณาธิการ
July-August

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

123

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งานในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกด้าน ทั้งปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และบนโลกอินเทอร์เน็ต การก่อการร้าย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์แยกแยะวัตถุและบันทึกเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ได้

Security Systems Magazine ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยป้องกันป้องปราม ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายของภาครัฐในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City

ซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไร เชิญติดตามได้ในหน้าถัดไปครับ

บรรณาธิการ
MAY-JUNE

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

COVER 18

ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ การเดิน ทางออกต่างจังหวัดของผู้คนจำนวนมหาศาลถือ เป็นภาพที่พวกเราคุ้นชินกันเป็นประจำในทุก ๆ ปี รถยนต์ แน่นขนัดบนถนนสายต่าง ๆ ที่มุ่งออกต่างจังหวัด แต่เมื่อ ตัดภาพมาที่ท้องถนนใน กทม. เราจะเห็นภาพที่กลับ ตาลปัตร…เพราะ ถนนโล่ง รถราบางตา การจราจรคล่อง ตัว เพราะผู้คนเดินทางออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เมื่อมองในแง่ของผู้ที่อยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เราต้องคำนึงถึง 2 เรื่องใหญ่ ๆ ด้วย กัน เรื่องแรกคือเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สิน เมื่อ เจ้าของบ้านไปต่างจังหวัด เรื่องที่สองคือเรืองของอุบัติเหตุ บนท้องถนน

ดังนั้นในวาระอันสำคัญเช่นนี้ Security Systems Magazine ขอนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในส่วน แรกคือเรื่องของระบบความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยจากแบรนด์ชั้นนำของ โลกหลากหลายแบรนด์ด้วยกัน รวมไปถึงส่วนที่สองคือบท สัมภาษณ์พิเศษท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อบอกเล่าถึงมาตรการที่กรม การขนส่งทางบก ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ จนสามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งผลให้ สามารถลดอัตราของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้อย่างเด่นชัด

และสุดท้ายนี้ทีมงาน Security Systems Magazine ขอน้อมจิต ตั้งใจอธิษฐาน ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดล บันดาล ท่านผู้อ่าน สุขสราญ วันสงกรานต์เปรมปรีดิ์เทอญ…

บรรณาธิการ
February – April 2018

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

5

ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นนโยบายสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนกระแสของโลกยุคใหม่ ภายใต้คำจำกัดความว่า Internet of Things (IoT) ซึ่งโลกกำลังผันผ่านจากยุค Analog สู่ Digital ในทุกแง่มุม ร่วมถึงในแง่มุมของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งถือเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งใน Smart City

ดังนั้นการก้าวสู่ความเป็น Smart Technology จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่ง Security System Magaznize ได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสามารถในแวดวงของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจบนกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถือเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความศิวิไลซ์ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ

และในศุภวาระอันมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2561 คณะผู้จัดทำนิตยสาร Security Systems Magazine ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิทั่วสากลโลก โปรดดลบัลดาลให้ท่านผู้อ่าน ได้พบประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์แคล้าวคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดสมดังมุ่งมาดปรารถนา ตลอดทั้งปีและตลอดไปเทอญ

บรรณาธิการ
APRIL-MAY

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

Cover SSM IS 15

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน หากจะกล่าวถึงเรื่องของความปลอดภัย คงจะกล่าวได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยจะยังคงมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และยังมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับ Security Systems Magazine ยังคงทำหน้าที่เกาะติดสถานการณ์ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมและนำเสนอสาระที่น่าสนใจสู่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

สำหรับในฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณเอกรินทร์ วัชรยิ่งยง GM คนใหม่ แห่งบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช (ประเทศไทย) แผนกระบบรักษาความปลอดภัย, X’Perience Day 2017 โดย Hanwha Techwin, อธิบายถึงนิยามและองค์ประกอบของ Smart City ภูเก็ต คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ DEPA ภาคใต้ตอนบน, Secutech Taipei 2017 Technology Update โดยคุณเตชิต ทิวาเรืองรอง, Secutity Design การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยคุณปฐมพงศ์ วาระนุช และยังมีสาระอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไร เชิญเปิดอ่านได้เลยครับ

บรรณาธิการ
APRIL-MAY

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

cover SSM IS14
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน ดูเหมือนว่าปีใหม่สากลพึ่งจะผ่านไปไม่นาน ปีใหม่ไทยก็ได้เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาปรับตัวอย่างต่อเนื่องในทุกวินาที สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย Security Systems Magazine ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้อัพเดทข้อมูลเช่นเคย…

สุดท้ายนี้ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลสมัยปีใหม่ไทย…ทางทีมงาน Security Systems Magazine ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงพระสยามเทวาธิราช ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จงมาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยสติ สมาธิ และปัญญา สามารถเอาชนะอุปสรรค์และรอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงเทอญ

บรรณาธิการ
APRIL-MAY

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

COVER IS13 security systems1
สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ก็ได้มาถึง เทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้ดีกว่าเดิม และสำหรับในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ตลอดปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากมาย

ดังนั้น Security Systems Magazine ฉบับนี้จึงขอรายงานสรุป 1 ปี ของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย และทิศทางแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 2017 เพื่อเป็นการทบทวนสถานการณ์ที่ผ่านมาและประเมินสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สุดท้ายนี้ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่…ทีมงาน Security Systems Magazine ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงพระสยามเทวาธิราช และพลังแห่งความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จงอภิบาลดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และขอให้มีกำลังใจที่กล้าแข็ง กำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล เพื่อยังประโยชน์และความสุขให้เกิดกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบต่อไป…

บรรณาธิการ
DECEMBER-JANUARY 2017

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

SSM Cover IS12 21-10-59 final

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน…

เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ ห้วงขณะนี้ คือช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ยังความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชนชาวไทยเป็นล้นพ้น เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ในนามของคณะผู้จัดทำนิตยสาร Security Systems Magazine ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะบรรยาย และขอถวายความอาลัยด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป

และสำหรับ Security Systems Magazine ฉบับนี้ ยังคงทำหน้าที่เสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์ในแวดวงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย โดยเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามด้านในได้เลยครับ…

บรรณาธิการ
OCTOBER-NOVEMBER 2016

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

COVER IS11

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน…

หากจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะโลกแห่งเทคโนโลยียังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับปัญหาอันสลับซับซ้อนของโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ผู้คนยังคงคาดหวังถึงอรรถประโยชน์สูงสุดในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมใหม่ ๆ จึงถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาเสมอ

สำหรับ Security Systems Magazine ฉบับนี้ เรายังคงภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรมอันชาญฉลาดในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นเคย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากยาย เช่น นวัตกรรมการสร้างโดรนเพื่อใช้ในงานแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย,เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบเตือนอัคคีภัย AVIOTEC ซึ่งขจัดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมให้หมดไป,ทำความรู้จักกับระบบรักษาความปลอดภัยในสนามบิน โดยคุณเตชิต ทิวาเรืองรอง และที่พลาดไม่ได้! บทสัมภาษณ์พิเศษ เปิดมุมมองถอดประสบการณ์ อาจารย์ปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน

ด้วยความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการอันหลักแหลมของมนุษย์ ปัญหาจะแปรเปลี่ยนเป็นต้นทางแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันชาญฉลาดได้อย่างไร ขอเชิญติดตามหน้าต่อไปได้เลยครับ

บรรณาธิการ
AUGUST-SEPTEMBER 2016

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก

COVER-SSM-IS10 n

สวัสดีท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน ช่วงเวลาที่ผ่านมา เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงจะได้รับรู้ถึงเหตุอาชญากรรมหลาย ๆ กรณี ซึ่งโด่งดังและเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ภาวการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นแง่มุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ 2 ประการ

ประการแรก “อินเทอร์เน็ตนั้นทรงอิทธิพลและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม”

คงไม่มีใครปฏิเสธความจริงข้อนี้ เพราะในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน และจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ดังที่ได้มีการกว่าถึง ยุ่งแห่ง “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”(internet of Things – IoT) ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

ประการที่สอง “เราจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเราได้อย่างไร”

เพราะในอนาคต สิ่งที่เชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ตจะไม่ใช่เพียงแค่คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเท่านั้น แต่จะมีอีกหลาย ๆ สิ่งที่ถูกยึดโยงเข้าหากัน แม้กระทั้งนาฬิกา(อย่าง Apple Watch) ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ถังขยะ รถยนต์ หรือเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ภายในเมือง ก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและป้อนข้อมูลไปยังเมืองอัจฉริยะ(Smart City)ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นับว่าเป็นความหวังของระบบรักษาความปลอดภัยในสังคมยุคใหม่

ดังนั้น Security Systems Magazine ฉบับนี้ จึงจะขอนำเสนอเกี่ยวกับ Smart City Smart Security

เมื่อเทคโนโลยีแห่งเมืองอัจฉริยะและเทคดนโลยีรักษาความปลอดภัยมาบรรจบกัน การสร้างสังคมสันติสุขแห่งยุคดิจิทัลจะเป็นอย่างไร เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยครับ…

 

บรรณาธิการ
MAY – JUNE 2016

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก