TRANSPORTATION SECURITY: Certificate of Vaccination

 1,184 total views

สวัสดี เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ

สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ๆๆๆ ช่วงสงกรานต์สร้างความปั่นป่วนพอสมควร ทำให้ความกังวลทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (จิต) ของประชาชนทั้งประเทศ ผู้เขียนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ “เลี่ยงได้เลี่ยง” ของกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ

ในขณะที่หลายประเทศก็พยายามวางแผนและกำหนดมาตรการเตรียมการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบต่างๆ แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของ “e- Vaccination Certificates” หรือ “International Certificate of Vaccination” หรือ “Digital Green Certificate”

ผู้เขียนขอ update ผลกระทบทางเศรษฐกิจการบินโลก จาก ICAO (องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) กันก่อนนะครับ

รูปที่ 1 เป็นผลกระทบภาพรวม ปี 2563 และการคาดการณ์ ปี 2564 จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะดีขึ้น

รูปที่ 2 เป็นการคาดการณ์ การเดินทางระหว่างประเทศ ปี 2564 ในมิติของจำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร และมูลค่ารวม เมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยลูกศรสีเหลือง (V-Shaped Scenario) แทนกรณีที่สถานการณ์โลกค่อย ๆ คลี่คลาย อัตราการลดลงจะน้อย (เปอร์เซ็นต์ติดลบน้อย) แต่ถ้าเป็นลูกศรสีแดง (U-Shaped Scenario) แทนกรณีที่สถานการณ์โลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อัตราการลดลงจะมาก (เปอร์เซ็นต์ติดลบมากขึ้น)

ดังนั้น หลายประเทศหรือบางภูมิภาค จึงต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ประเทศไทย มีการออก “International Certificate of Vaccination or Prophylaxis” ประเทศเอสโทเนียและองค์การอนามัยโลก ออก “Smart Vaccination Certificate” รูปที่ 3

ในขณะที่กลุ่มอียูได้กำหนดมาตรการร่วมกัน ออก “Digital Green Certificate” เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน (Digital Proof) ในเรื่อง eHealth และ COVID-19 ของพลเมืองในประชาคมยุโรป (รูปที่ 4) จะเห็นว่าข้อมูลบนเอกสารและดิจิทัล (บนสมาร์ทโฟน) จะเหมือนกัน

โดย Digital Green Certificate จะแสดงให้เห็นการรับรอง 3 เรื่องด้วยกันคือ บุคคลนั้นได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว (ข้อมูล : ชื่อผลิตภัณฑ์ ครั้งที่เท่าไหร่ ครบหรือไม่)  บุคคลนั้นมีผลเป็นลบจากการทดสอบ และ บุคคลนั้นหายจากการติดเชื้อ  COVID-19 แล้ว

รูปที่ 5 กระบวนการที่จะได้มาของ Digital Green Certificate จะมีกระบวนการดังนี้ (รัฐบาลประเทศอื่น สามารถนำเอาวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ)

เมื่อพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปได้รับการรับรองโดยมี Digital Green Certificate แล้ว ก็จะสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ได้ทันที ภายใต้สถาปัตยกรรมระบบการตรวจสอบระหว่างประเทศ (รูปที่ 6)

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและครอบครัว แล้วพบกันใหม่ครับ

โดย เตชิต ทิวาเรืองรอง

ข้อมูลอ้างอิง

https://ddc.moph.go.th/

www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx

https://www.pattayamail.com/thailandnews/all-thais-must-soon-hold-a-vaccine-passport-to-facilitate-international-travel-346041

https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en