SMART CITY ROADSHOW 2021

Share
 • 469
  Shares

 5,605 total views

“งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และWorkshop ระดมความคิดไอเดีย เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้งานได้จริง”

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ

เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น
 2. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น
 3. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว
 4. เผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น
 5. เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน
 • สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน  
 • ผู้อำนวยการกองช่างและสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ผู้อำนวยการคลังและพัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมภายในงาน วันแรก
บรรยายพิเศษผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและWorkshop แบ่งกลุ่มระดมความคิดไอเดีย 
 1. ปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารท้องถิ่น
 2. นักวิจัย/นักวิชาการ บรรยายพิเศษนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 3. ภาคเอกชน บรรยายพิเศษนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 4. สรุปและรับฟังความคิดเห็น
 5. Workshop แบ่งกลุ่มระดมความคิดไอเดีย และความร่วมมือกันในการหา solution เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาจากผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมภายในงาน วันที่สอง
บรรยายพิเศษ และ BUSINESS MATCHING
 1. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารท้องถิ่น
 2. บรรยายพิเศษโดยภาครัฐและเอกชน
 3. สรุปและรับฟังความคิดเห็น
 4. BUSINESS MATCHING

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ เมืองอัจฉริยะ 9 ด้าน
S1: Smart Living & Safety / ความเป็นอยู่อัจฉริยะและความปลอดภัยอัจฉริยะ 

S1.1 Smart Security & Public Safety / ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
S1.2 Smart Healthcare / ระบบสุขภาพและสาธารณะสุขอัจฉริยะ

S2: Smart People / พลเมืองอัจฉริยะ

S2.1 ICT Infrastructure & Broadband internet /โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต
S2.2 Local Education Center / ศูนย์การศึกษา-ส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นและคนในชุมชน

S3: Smart Energy / พลังงานอัจฉริยะ

S3.1 Renewable Energy / พลังงานทดแทน
S3.2 Smart Grid System / ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ

S4 Smart Environment / สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

S4.1 Waste Management / การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และน้ำ
S4.2 Environmental Monitoring / การติดตามสภาวะแวดล้อม น้ำ อากาศ และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
S4.3 Green Area / การสร้างพื้นที่สีเขียว

S5 Smart Mobility / การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ

S5.1 Smart Public Transportation / ระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ
S5.2 Smart Logistics Management / บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ
S5.3 Smart Traffic Management / บริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ
S5.4 Smart Parking / การบริหารที่จอดรถ
S5.5 Electronic Vehicle / รถประหยัดพลังงาน

S6 Smart Economy / เศรษฐกิจอัจฉริยะ

S6.1 Smart Agriculture / เกษตรอัจฉริยะ
S6.2 Smart Tourism / ท่องเที่ยวอัจฉริยะ
S6.3 Smart Market & Market Place / ศูนย์ส่งเสริมค้าขายอัจฉริยะออนไลน์และออฟไลน์
S6.4 Digital Payment System / Cashless Society / ระบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

S7 Smart Governance / การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ

S7.1 Local Data Center / ศูนย์ข้อมูลกลางท้องถิ่น
S7.2 One Stop Service Center / ศูนย์ให้บริการครบวงจรแบบออนไลน์และออฟไลน์

S8 Internet of Things
S8 Smart City Platform
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Security Systems Media
นายธัญญา บุญรองเรือง
086-984 3245 , 02 054 7755
Email: thunya.b@gmail.com, thunya@securitysystems.in.th