SMART CITY ROADSHOW 2021

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 2,025 total views

“งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น”

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ

เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น
 2. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น
 3. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว
 4. เผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น
 5. เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดเป็นรูปธรรม

5 ภูมิภาค ครอบคลุม 24 จังหวัด

 • เชียงใหม่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 (ครอบคลุม : เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, ลำพูน)
 • นครราชสีมา 18-19 มีนาคม 2564 (ครอบคลุม: นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์)
 • พระนครศรีอยุธยา 22-23 เมษายน 2564 (ครอบคลุม: พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี,
  สระบุรี, อ่างทอง)
 • ชลบุรี 20-21 พฤษภาคม 2564 (ครอบคลุม: ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ระยอง, ตราด)
 • นครศรีธรรมราช 24-25 มิถุนายน 2564 (ครอบคลุม: นครศรีธรรมราช, สราษฎร์ธานี, กระบี่, พัทลุง, ตรัง)

***หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน
 • สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน  
 • ผู้อำนวยการกองช่างและสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ผู้อำนวยการคลังและพัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมภายในงาน วันแรก

(บรรยายพิเศษผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา)

 1. กล่าวเปิดงานโดยผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมกับปาฐกถาพิเศษ
 2. นักวิจัย/นักวิชาการ บรรยายพิเศษนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 3. ภาคเอกชน บรรยายพิเศษนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 4. สรุปและรับฟังความคิดเห็น
 5. นักวิจัย / นักวิชาการ / ภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้า / สมาคมอสังหาริมทรัพย์
  Hackathon and Workshop ระดมความคิดไอเดีย และความร่วมมือกันในการหา solution เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาจากผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

กิจกรรมภายในงาน วันที่สอง

(บรรยายพิเศษ และBusiness Matching)

 1. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารท้องถิ่น
 2. บรรยายพิเศษ นักวิจัย / นักวิชาการ / ภาคเอกชน
 3. สรุปและรับฟังความคิดเห็น
 4. Business Matching

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ เมืองอัจฉริยะ 9 ด้าน

S1: Smart Living & Safety / ความเป็นอยู่อัจฉริยะและความปลอดภัยอัจฉริยะ
  S1.1 Smart Security & Public Safety / ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
  S1.2 Smart Healthcare / ระบบสุขภาพและสาธารณะสุขอัจฉริยะ

S2: Smart People / พลเมืองอัจฉริยะ
  S2.1 ICT Infrastructure & Broadband internet /โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต
  S2.2 Local Education Center / ศูนย์การศึกษา-ส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นและคนในชุมชน

S3: Smart Energy / พลังงานอัจฉริยะ
  S3.1 Renewable Energy / พลังงานทดแทน
  S3.2 Smart Grid System / ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ

S4 Smart Environment / สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
S4.1 Waste Management / การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และน้ำ

  S4.2 Environmental Monitoring / การติดตามสภาวะแวดล้อม น้ำ อากาศ และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
  S4.3 Green Area / การสร้างพื้นที่สีเขียว

S5 Smart Mobility / การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ
  S5.1 Smart Public Transportation / ระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ

  S5.2 Smart Logistics Management / บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ
  S5.3 Smart Traffic Management / บริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ
  S5.4 Smart Parking / การบริหารที่จอดรถ
  S5.5 Electronic Vehicle / รถประหยัดพลังงาน

S6 Smart Economy / เศรษฐกิจอัจฉริยะ
  S6.1 Smart Agriculture / เกษตรอัจฉริยะ

  S6.2 Smart Tourism / ท่องเที่ยวอัจฉริยะ
  S6.3 Smart Market & Market Place / ศูนย์ส่งเสริมค้าขายอัจฉริยะออนไลน์และออฟไลน์
  S6.4 Digital Payment System / Cashless Society / ระบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

S7 Smart Governance / การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ
  S7.1 Local Data Center / ศูนย์ข้อมูลกลางท้องถิ่น

  S7.2 One Stop Service Center / ศูนย์ให้บริการครบวงจรแบบออนไลน์และออฟไลน์

S8 Internet of Things

S9 Smart City Platform

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Security Systems Media
นายธัญญา บุญรองเรือง
086-984 3245 , 02 054 7755
Email: thunya.b@gmail.com, thunya@securitysystems.in.th

 •  
 •  
 •  
 •  
 •